Revision


Revisionen är som en årlig hälsokontroll av ditt företag. När en auktoriserad eller godkänd revisor uttalar sig om din verksamhet ökar förtroendet för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som du är beroende av.

Revision

Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Revisorns viktigaste uppgift är att skapa trovärdighet åt företagets finansiella information.


Genom vår kvalitetssäkrade revision får ditt företag en kvalitetsstämpel och ett trovärdighetsbevis gentemot tredje part såsom; banker, leverantörer, kunder och myndigheter på att ekonomin och organisationen håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget. Detta leder ofta i sin tur till att det blir lättare att få krediter, lägre kreditkostnader och ger bättre kundvillkor.


En revisor hjälper dig med:

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkande uppdrag

Utifrån sina iakttagelser kan revisorn också ge verksamheten råd gällande förbättrade rutiner och ekonomiska frågor.

Kontakta oss

Redovisning
Bokslut
Revision
Rådgivning